विरुद्धार्थी शब्द मराठी - important virudharthi shabd in marathi 500+ मराठी व्याकरण

विरुद्धार्थी शब्द मराठी - virudharthi shabd marathi


विरुद्धार्थी शब्द मराठी - important virudharthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2024


अग्रज X अनुज

 अक्कल X बेअक्कल

अतिवृष्टी X अनावृष्टी , अवर्षण

अती X अल्प

 अर्थ X अनर्थ

अचूक X चुकीचे

अजर X जराग्रस्त

 अजाण X सुजाण

अडाणी X शहाणा

 अडचण X सोय

अटक X सुटका

 अधिक X उणे

 अधोगती X प्रगती , उन्नती

 अर्धवट X पूर्ण

अध्ययन X अध्यापन

अनाथ X सनाथ

अनुकुल X प्रतिकुल

 अपराधी X निरपराधी

अपेक्षित X अनपेक्षित

 अपेक्षाभंग X अपेक्षापूर्ती

 अब्रू X बेअब्रू

अभिमान X दुरभिमान

अमाप X अल्पसे

अमृत X विष

 अमर X मृत्य


  श्रीमंत X गरीब 


 अमूल्य X कवडीमोल

 अल्प X बहु

अरुंद X रुंद

 अल्लड X पोक्त

अलीकडे X पलीकडे

अवघड X सवघड , सुलभ , सोपे

अवजड X हलके

अवसर X अनवसर

अवखळ X गंभीर

अस्सल X नक्कल

असह्य X सुसह्य

असली X नकली 

 अस्त X प्रारंभ

अशक्य X शक्य 

 अशक्त X सशक्त

 अज्ञान X सज्ञान

अंत X प्रारंभ 

 अंथरूण X पांघरूण

 अंधार , काळोख X उजेड , प्रकाश 

अंधकार X प्रकाश

 अंधुक X स्पष्ट

अहंकार X निरहंकार , नम्र

 मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ

समास मराठी व्याकरण

birthday wishes in marathi


आकुंचित X विस्तारित

आखूड , जवळ X लांब , लांबलचक

 आकलनीय X अनाकलनीय 

 आकर्षण X अनाकर्षण

 आकाश X पाताळ

आगेकूच X माघार

आघाडी X पिछाडी

 आठवण X विसर , विस्मृती , विस्मरण

 आठवणे (स्मृती) X विसरणे

 आडवे X उभे

आत X बाहेर   

आतुरता X उदासीनता

 आदर X अनादर

आदि X अंत

 आदी X अनादी 

 आदर्श X अनादर्श

 आधी X नंतर

आधार X निराधार

आंधळा X डोळस

आनंद X शोक, दुःख 

 आपुलकी X दुरावा

आमंत्रित X अगांतुक , आगंतुक

 आयात X निर्यात

 आरोहण X अवरोहण

 आरंभ (प्रारंभ) X शेवट, अखेर, अंत 

आला X गेला

आवक X जावक

 आवड X नावड

 आवडते X नावडते

 आवश्यक X अनावश्यक

 आशा X निराशा  

आशीर्वाद X शाप

 आसक्त X अनासक्त, विरक्त

 आस्तिक X नास्तिक

 आजादी X गुलामी

आळस X उत्साह

 आळशी X कष्टाळू, उत्साही

आज्ञा X अवज्ञा

 ओबडधोबड X गुळगुळीत   

 ओला X सुका

 ओळख X अनोळख

विरुद्धार्थी शब्द मराठी 100 - important virudharthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2024

 इकडे X तिकडे

 इतके X तितके

 इच्छा X अनिच्छा

इथे X तिथे

इथली X तिथली

 इमान X बेइमान

इमानी X बेइमानी

इलाज X नाइलाज

 इष्ट X अनिष्ट

समानार्थी शब्द मराठी [ 400+ ] - important samanarthi shabd in marathi

 नाम व नामाचे प्रकार

सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

 उगवणे X मावळणे

 उघडे X बंद

उच्च X नीच

उच्चारित X अनुच्चारित

 उंच X ठेंगणा, बुटका

 उचित X अनुचित

 उजवा X डावा  

 उजेड X काळोख

उणे X दुणे , अधिक

उतरण X चढण 

उत्तम X क्षुद्र

उत्तर X दक्षिण

 उत्तेजन X विरोध

 उत्कर्ष X अपकर्ष, व्हास, अधोगती

 उतार X चढ

उताणे X उबडे

उताणा X पालथा

 उत्तरायण X दक्ष्तिणायण

 उत्पन्न X खर्च

 उत्सुक X अनुत्सुक

 उत्साह X निरुत्साह , अनुत्साह

 उत्साही X निरुत्साही

 उत्तीर्ण X अनुत्तीर्ण

उद्धट X नम्र , विनयशील

 उदय X अस्त

 उदार X कृपण, कंजूस, संकुचित 

उदास X प्रसन्न

 उदासवाणा X उल्हासित  

 उदघाटन X समारोप

 उधळ्या X कंजूस

उधार X रोख

उन्नत X अवनत

उपकार X अपकार

उपमेय X अनुपमेय

 उपस्थित X अनुपस्थित

 उपद्रवी X निरुपद्रवी

उपयोगी, उपयुक्त X  निरुपयोगी 

 उपदेश X बदसल्ला 

उद्योगी X निरुद्योगी

उपाय X निरुपाय

 उभी X बसलेली

 उलट X सुलट

 उशीरा (सावकाश) X लवकर

उष्ण तप्त X शीतल, थंड 

 उन X सावली


एक X अनेक</

 ऐक्य X दुही, फूट

 ऐटदार X केविलवाणा

 ऐच्छिक X अनैच्छिक , अपरिहार्य

 ऐलतीर X पैलतीर


ओळखी X अनोळखी

ओला X कोरडा , सुका

ओवळा X सोवळा

औरस X अनौरस


 कर्कश X संजुल

 कच्चा X पक्का

कठीण (अवघड) X सोपे, मऊ, कोमल, मृदू

 कडू X गोड

 कर्णमधुर X कर्णकटू

 कबूल X नाकबूल

 कमी X जास्त

 कलंक X भूषण

 कल्पित X अकल्पित

 कल्याण X अकल्याण

 कळस X पाया , पायरी

 कळा X अवकळा  

कंटाळा X उत्साह

 काटकसर X उधळपट्टी

 कायम X तात्पुरते

 कायदेशीर X बेकायदेशीर

काळा X गोरा, पांढरा

 काळोख X उजेड, प्रकाश

 कौतुक X निंदा

 किमान X कमान

 कीर्ती X अपकीर्ती  

 कीव X राग

कुंठित X अकुंठित

 कुशल X अकुशल 

 कष्टाळू X कामचोर

 कोरडे X ओले

 कोवळा (कोवळी) X जून, निबर

क्रूर X दयाळू

 कृतज्ञ X कृतघ्न

कृपा X अवकृपा, रोष

 कृश (बारीक) X स्थूल, लठ्ठ


 खर्चिक X कंजूस

खंडन X मंडन

खरा X खोटा

खरे X खोटे

 खरेदी X विक्री

 खात्री X संशय

 खाली X वर

 खोल X उथळ

 खिन्न X प्रसन्न

 खुळा X शहाणा

 खूप (पुष्कळ) X थोडे, कमी

खोटी X खरी

विरुद्धार्थी शब्द मराठी 100 - important virudharthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2024

 गढूल X स्वच्छ

 गडद , भडक , गहिरा X फिकट

 गतकाळ X भविष्यकाळ

 गंभीर (पोक्त) X पोरकट, अवखळ 

 गमन X आगमन

 गम्य X अगम्य

 गरम X थंड , गार

गरिबी X श्रीमंती 

 ग्रामीण X शहरी, नागरी 

 ग्राहक X विक्रेता

 गुण X दोष, अवगुण

 गुणी X अवगुणी

गुरू X शिष्य 

 गुप्त X उगड

 गुळगुळीत X खडबडीत, खरबरीत 

गोड X कडू

गोरा X काळा

 गौण X मुख्य


 घट्ट X  ढिला, ढगळ

घटणे X वाढणे 


 चंचल X स्थिर

  चपळ X मंद

 चढ X उतार

चढणे X उतरणे

 चवदार X बेचव

चांगले X वाईट

चिरंजीव X अल्पजीवी

 चिरकाल X अल्पकाल

 चूक X बिनचूक , बरोबर

चैन X बेचैन

 चोर X साव

 

 जगणे X मरणे

 जड X हलके

जन्म X मृत्यू , मरण

 जवाबदार X बेजवाबदार

जय, विजय X पराजय

 जाणता X अजाणता

 जलद, भराभर X हळू, सावकाश, हळूहळू

 जवळ X दूर

जहाल X मवाळ

जागरूक X निष्काळजी

 जागृत X निद्रिस्त

 जागा X झोपलेला

जगणे X मरणे

 जाणे X येणे

जास्त X कमी , थोडे

जिंकणे X हरणे

 जिवंत X मृत , मेलेला

जीर्ण X मजबूत

 जीवन X मरण

जोडणे X मोडणे

जुने X नवे  

 जोश X कंटाळा

 ज्येष्ठ X कनिष्ठ


 झोप X जाग

झोपडी X महाल 


टंचाई X विपुलता

 टिकाऊ X ठिसूळ

 टणक X मऊ

 टपोरे X बारिक

टवटवीत X  निस्तेज


 डावा X उजवा

 डौलदार X बेढप


 तर्क X वितर्क

 तृप्त X अतृप्त

तप्त X थंड

तथ्य X मिथ्य

तरूण X वृद्ध

तळ X माथा

 तहान X भूक

तुरळक X दाट

ताजे X शिळे 

 ताल X बेताल

तिरके X सरळ

 तिरपा X सरळ

 तीव्र X सौम्य , कोमल

 तीक्ष्ण X बोथट

तेजस्वी (लखलखीत) X निस्तेज

 तेजी X मंदी

 तोड X बिनतोड

थंड X गरम

 थांग X अथांग

 थोर X सान, लहान

 थोरला X धाकटा 

थोडे X जास्त


 दया X राग

दयाळू X  क्रूर, निर्दयी 

 दृश्य X अदृश्य

 दाट , घनदाट X विरळ

 दारिद्र्य X श्रीमंती

 दिन X रात , रजनी

 दिवस X रात्र

 दीर्घ X हस्व

 दीर्घकाळ X अल्पकाळ

 दीर्घायुषी X अल्पायुषी

 दुरुस्त X नादुरुस्त

दूर X जवळ , निकट

 दूरवर X जवळपास 

दुःख X सुख

देव X दैत्य , दानव , राक्षस

 देश X विदेश

देशभक्त X देशद्रोही

दोषी X निर्दोषी

दोस्ती X वैर

दुष्काळ X सुकाळ

द्वेष X प्रेम


 धनाढ्य X दरिद्री, गरीब 

धनिक, धनवंत X निर्धन , गरीब

धर्म X अधर्म 

धडधाकट X कमजोर

 धीट X भित्रा

धूर्त X भोळा

 धाडस X भित्रेपणा

 धैर्यवान X भेकड, भित्रा 


नम्रता X उद्धटपणा 

 नर X नारी

नवी X जुनी

 न्याय X अन्याय

 निद्रा X जागृती

 निर्मळ X मळकट 

निमंत्रित X आगंतुक

 निंदा X स्तुती

 निर्दयता X सदयता, सहृदयता  

निर्बंध X मोकळीक

नियमित X अनियमित

 निश्चय X अनिश्चय

निश्चीत X अनिश्चत

नियंत्रित X अनियंत्रित

निर्लज्ज X सलज्ज

 निष्काम X सकाम 

निर्जीव X सजीव 

 निर्भय X भयभीत

नीती X अनीती

 नैसर्गिक X कृत्रिम 

नोकर (सेवक) X मालक  

 नेहमी X क्वचित 

 नुकसान X फायदा  

 नेता X अनुयायी  

 न्याय X अन्याय


 पगारी X बिनपगारी

 परवानगी X बंदी, मनाई 

 पराक्रमी X भित्रा 

 पर्वा X बेपर्वा

 पराजित X अपराजित

 परिचित X अपरिचित

 परिहार्य X अपरिहार्य

पवित्र X अपवित्र

पसंत X नापसंत

पहिला X शेवटचा

पलीकडे X अलीकडे

 प्रकाश X अंधार

 प्रगत X अप्रगत

प्रगती X अधोगती

 प्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष

 प्रतिबंध X अप्रतिबंध

 प्रतिष्ठा X अप्रतिष्ठा

प्रफुल्लित X  सुकलेले

 प्रशंसा X निंदा

प्रसन्न X खिन्न

प्रसरण X आकुंचन

 प्रस्तुत X अप्रस्तुत

 प्रसिद्ध X अप्रसिद्ध 

प्रश्न X उत्तर

प्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष

 प्रतिकार X सहकार  

 प्रमाण X अप्रमाण

प्रगती X अधोगती

 पात्र X अपात्र

 पाठिंबा X विरोध

 पांढरा X काळा

पाप X पुण्य

पारदर्शक X अपारदर्शक

 पायथा X माथा, शिखर

 प्राचीन X अर्वाचीन

 प्रामाणिक X अप्रामाणिक 

प्रारंभ X अंत

 पास X नापास

प्रिय X अप्रिय

 पुढारलेले X मागासलेले

पुढील X मागील

 पुढे (समोर) X मागे

 पुण्यवान X पापी

पुरेसे X अपुरे

पुरोगामी X कर्मठ, सनातनी

पुष्कळ X थोडे

 पूर्ण X अपूर्ण

 पूर्णाक X अपूर्णांक

 पूर्व X पश्चिम

 पूर्वी X नंतर

प्रेम X द्वेष, राग, तिटकारा

 प्रेमळ X रागीट

 पोकळ X भरीव, भरलेला

पौर्णिमा X  अमावस्या

फरक X साम्य

 फायदा X तोटा

 फार X कमी  

 फुलणे X कोमेजणे

फुकट X विकत

 फिकट X गडद


 बहुमान X अपमान 

 बरोबर X चूक

 बरे X वाईट

 बलाढ्य X कमजोर

बसणे X उठणे

बंधु X भगिनी

 बंद X उघडा  

बंधन X मुक्तता

बारीक X जाड

बाहेर X आत

बिघात X दुरुस्ती

बिंब X प्रतिबिंब

बिकट X सुगम, सुलभ, सोपे

बुद्धिमान (हुशार) X बुधिहीन

बेरीज X वजाबाकी 

बेसावध X सावध  

 बेसूर X सुरेल


 भद्र X अभद्र

 भरती X ओहोटी

 भय X निर्भय

 भरपूर X थोडे

भर X झीज

भरभर X सावकाश

 भले X बुरे

 भक्कम X कमकुवत

भसाडा X मंजुळ

 भयंकर X सौम्य 

भान X बेभाम  

 भाग्यवंत X दुर्भागी  

कडवट भांडण X सलोखा  

भाग्य X दुर्भाग्य

भूक X तहान

 भूषण X दूषण

 भेद X साम्य


महान X क्षुद्र

मधुर X कडवट

 महाल X झोपडी

मऊ X टणक

 मंद X प्रखर

मंगल X अमंगल

मंजुळ X कर्कश

मंजूर X नामंजूर

मतभेद X मतैक्य

मृत X जिवंत

 मर्द X नामर्द

 मनोरंजक X कंटाळवाणे

महात्मा X दुरात्मा

मान , मानसन्मान X अपमान

मान्य X अमान्य

 माता X पिता 

 माय X बाप 

 मालक X नोकर

मान X अपमान

माया X द्वेष

माघारा X सामोरा

म्हातारा X तरुण

माहेर X सासर

 मित्र X शत्रू 

 मैत्री X दुश्मनी

 मित्रत्व X शत्रुत्व

 मोठा X लहान  

मोकळे X बंदिस्त

 मौन X बडबड  

मृत्यू X जीवन

 मुका X बोलका


यश X अपयश

 येथे X तेथे 

येईल X जाईल

 योग्य X अयोग्य


 रणशूर X रणभीरू

 रसाळ X नीरस

 रसिक X अरसिक  

रडू X हसू

 रक्षक X मारक

राग X लोभ

 राजा X प्रजा

 राव X रंक

 रिकामा X भरलेला

 रूचकर X बेचव  

 रूपवान X कुरूप

रुची X अरुची

रुंद X अरुंद

 रेखीव X ओबड धोबड,  खडबडीत

 रोगी X निरोगी


लहानपण X मोठेपण

लवकर X उशिरा

लवचिक X ताठर

 लबाड X भोळा  

 लबाडी X प्रामाणिकपणा

 लक्ष X दुर्लक्ष

 लाडके X नावडते

लाजरा X निलाजरा

 लाज X निर्लज्जपणा

 लायक X नालायक

 लांब X जवळ  

 लांबी X रुंदी

 लोभ X निर्लोभ

 लोक X परलोक

 लौकिक X दुलौकिक


 वरिष्ठ X कनिष्ठ

वर्णनीय X अवर्णनीय 

 वृद्ध X तरुण

व्यवस्थित X अव्यवस्थित

व्यवहार X अव्यवहार 

वाकडे X सरळ

वापर X गैरवापर

वाजवी X गैरवाजवी

 विकसित X अविकसित

विधायक X विघातक 

विकास X हास

विकार X निर्विकार

विचार X अविचार

 विजयी X पराभूत, पराजित

विनाशी X अविनाशी

विपुल X थोडे , थोडेसे , कमी , अल्प

विपुलता X कमतरता , तुटवडा

 विभक्त X अविभक्त

वियोग , विरह X संयोग

विवाहित X अविवाहीत

विवेक X अविवेक

विरोध X संमती , मान्यता

विवाद X निर्विवाद 

 विद्यार्थी X शिक्षक

विश्वास X अविश्वास

विलंब X त्वरा

 विशेष X सामान्य

विष X अमृत

 विसरणे X आठवणे

विद्वान X अडाणी

वेगात X हळूहळू

वेगडे X सारखे

वैयक्तिक X सामुहिक, सार्वजनिक

 व्यवस्थित X अव्यवस्थित 


शत्रू X मित्र

शत्रुत्व X मैत्री

शहाणा X वेडा , मूर्ख

 शहर X खेडे

शक्य X अशक्य

शंका X खात्री

शांती X अशांती

शांत X  रागीट

शाप X वरदान, आशीर्वाद

 श्वास X निश्वास

शाश्वत X अशाश्वत

शिकणे X शिकविणे

शिखर X पायथा

शिकारी X सावज

शिक्षा X शाबाशकी

शिस्त X बेशिस्त

शिष्ट X अशिष्ट, असभ्य

शीघ्र X मंद

शीतल X उष्ण  

शुक्लपक्ष X कृष्णपक्ष

शुद्ध X अशुद्ध

श्रुत X अश्रुत

शुभ X अशुभ

शूर X भित्रा

शेंडा X बुड, मूळ

शेवट X सुरवात

श्रेष्ठ X कनिष्ठ

शोभिवंत X विशोभित


सकर्मक X अकर्मक

सकारण X अकारण

सकाळ X सायंकाळ, संध्याकाळ

सस्त X सौम्य

संघटन X विघटन

संघटित X असंघटित

सचेतन X अचेतन

सज्जन X दुर्जन

सजातीय X विजातीय

सजीव X निर्जीव

सत्कर्म X दुष्कर्म

सत्य X असत्य

संतुष्ट X असंतुष्ट

संतोष X असंतोष

सतेज X निस्तेज

सदय X निर्दय

सदाचार X दुराचार

सदाचारी X दुराचारी

सद्गती X दुर्गती

सद्गुण X दुर्गुण

सगुण X दुर्गुण

सदुपयोग X दुरुपयोग

सदोष X निर्दोष

सधन X निर्धन

सधवा X विधवा

सनातनी X सुधारक, पुरोगामी

सन्मार्ग X कुमार्ग

संन्यासी X संसारी

स्पष्ट X अस्पस्ट

संदिग्ध X असंदिग्ध

संपन्न X असंपन्न

सफल X विफल, असफल

सविकारी X अविकारी

सबळ, प्रबळ X दुर्बळ

संबंध X असंबंध

संभव X असंभव

सम X विषम, व्यस्त

समज X गैरसमज, नासमज

समता X विषमता

समान X असमान

समर्थ X असमर्थ

समाधान X असमाधान

स्मरण X विस्मरण

स्मृती X विस्मृती

सरळ X  वाकडा

सलग X विलग, अलग

स्वर्ग X नर्क 

स्वच्छ X अस्वच्छ , घाण

स्वतंत्र X परतंत्र

स्वदेश X परदेश

स्वस्थ X अस्वस्थ

स्वदेशी X परदेशी

स्वराज्य X परराज्य

सशक्त X अशक्त , दुर्बल

संशय X नि:संशय

सशस्त्र X निःशस्त्र

स्वस्त X महाग

सहकार X असहकार

सहकार्य X असहकार्य

सहज X मुद्दाम

सह्य X असह्य

सज्ञान X अज्ञान

साध्य X असाध्य

साधारण X असाधारण

साधार X निराधार

सार्थक X निरर्थक

सामान्य X असामान्य

सारखे X निराळे

सावकाश X पटकन

सावध X बेसावध

स्वातंत्र्य X पारतंत्र्य

स्वार्थी X निःस्वार्थी

स्वाधीन X पराधीन

स्वाभाविक X अस्वाभाविक

स्वावलंबी X परावलंबी

स्वामी X दास

स्वावलंबी X परावलंबी

साशंक X नि:शंक

साक्षर X निरक्षर

साक्षरता X निरक्षरता

स्वीकार X अव्हेर, धिक्कार

सुकर्म X दुष्कर्म,कुकर्म

सुकाळ X दुष्काळ

सुकीर्ती X दुष्कीर्ती

सुख X दुःख

सुखकारक X दुःखकारक

सुगम X दुर्गम

सुगंध X दुर्गंध 

सुजन X दुर्जन

स्तुती X निंदा

सुदैवी X दुर्दैवी

सुदैव X दुर्दैव

सुंदर, देखणा (सुरूप) X कुरूप

सुपीक X नापीक, ओसाड, वैराण

सुप्रसिद्ध X कुप्रसिद्ध

सुबक X ओबडधोबड

सुबुद्धी X दुर्बुद्धी

सुबोध X दुर्बोध, गहन

 सुर X असुर

सुरस X नीरस

 सुरक्षित X असुरक्षित

सुरेल X बेसूर

सुलभ X दुर्लभ

सुव्यवस्था X गैरव्यवस्था, अव्यवस्था

सुविचार X कुविचार

सुशिक्षित X अशिक्षित

सुशोभित X विशोभित

सुसंगत X विसंगत, असंगत

सुसंस्कृत X असंस्कृत

सूर्योदय X सूर्यास्त

सोय X गैरसोय

सौंदर्य X कुरुपता


हळू X जलद

हजर X गैरहजर

हजर X गैरहजर

हलके X जड

हसू X रडू

 हार X जीत

हिम्मत X भय

 हिंसक X अहिंसक

 हिंसा X अहिंसा

 शब्दयोगी अव्यय मराठी व्याकरण 

 भारतातील पहिले || Best [G.K] 25+ मुद्दे(सामान्य ज्ञान )

 हिशेबी X बिनहिशेबी, बेहिशेबी

हितकारक X अहितकारक

हिरमुसलेला X उत्साही

हुशार X मठ्ठ

होकार (रुकार) X नकार

क्षय X वाढ

क्षणभंगुर X चिरकालीन

क्षुद्र X महत्तवपूर्ण

क्षमा X शिक्षाFollow instagramPost a Comment

1 Comments