शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी व्याकरण (marathi grammar)

                   6. शब्दयोगी अव्यय


       वाक्यमधील नाम किंवा सर्वनाम यांना वाक्यतील इतर शब्दांशी संबंध दर्शवणाऱ्या अविकारी शब्दाला
शब्दयोगी अव्यय म्हणतात.
शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी व्याकरण

उदा. बसल्यावर , बोलण्यामुळे , यंदापेक्षा , थोडासुद्धा , येईपर्यंत , बसल्यावर , परवापासून , केव्हाच

   शब्दयोगी अव्यय याचे प्रकार  खालीलप्रमाणे:


१) कालवाचक :-  _खालून ,  _मधून ,  _पासून ,  _आधी , _नंतर ,  _पर्यंत ,  _आता ,  _पासून ,  _आधी ,  _पूर्वी

२) स्थलवाचक :-  _समोर  ,  _अलीकडे ,  _जवळ ,  _ बाहेर ,  _समक्ष ,  _ठायी ,  _ आत ,  _ सगळीकडे ,  _मध्ये

३) करणवाचक :-  _हाती ,  _कडून ,  _करवी ,  _मुळे ,  _योगे

४) हेतुवाचक :-   _कारणे ,  _निमित्त ,  _अर्थी ,  _स्तव ,  _साठी ,  _करिता

५) व्यतिरेकवाचक :-  _विना ,  _परता ,  _वाचून ,  _शिवाय ,  _व्यतिरिक्त

६) तुलनावाचक :-   _तम ,  _परीस ,  _तर ,  _पेक्षा ,  _मध्ये

७) योग्यता वाचक :-   _जोगा ,  _सम ,  _प्रमाणे ,  _सारखा , _योग्य

८) कैवल्यवाचक :-  _मात्र ,  _

९) संग्रहवाचक :-   _देखील ,  _पण ,  _ही ,  _सुध्दा

१०) संबंधवाचक :-  _विषयी ,  _विशी ,  _संबंधी

हे पण वाचा-क्रियापद व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण
हे पण वाचा : birthday wishes in marathi

११) साहचर्यवाचक :-  _संगे ,  _सवे ,  _समवेत ,  _बरोबर ,   _सकट ,  _सह

१२) भागवाचक :-  _तून ,  _पोटी ,  _पैकी

१३) विनिमयवाचक :-  _ऐवजी ,  _बदली ,  _जागी ,  _बद्दल

१४) दिकवाचक :-  _कडे ,  _लागी ,  _प्रति ,  _प्रत

१५) विरोधवाचक :-   _उलटे ,  _विरुद्ध ,  _विण ,  _उलट

१६) परिमाणवाचक :-  _भर

Post a Comment

1 Comments