केवलप्रयोगी अव्यय मराठी व्याकरण (marathi grammar)

                   8. केवलप्रयोगी अव्यय

      केवल प्रयोगी अव्यय म्हणजे  प्रशंसा , आश्चर्य , तिरस्कार , दुःख किंवा आनंद यांसारख्या मनातील भावना व्यक्त करणारा विकारी शब्द .
केवलप्रयोगी अव्यय in marathi || केवलप्रयोगी अव्यय मराठी व्याकरण
उदा.
i)  अरेरे ! काय वृद्ध म्हातारीची ही अवस्था !
ii)  बाप रे ! केवढा हा पूर !
iii)  शी ! किती घाण वागतो हा !
iv)  शाब्बास ! रवि , तू पास झालास !


   केवल प्रयोगी अव्ययाचे प्रकार खालील प्रमाणे:


१) हर्षदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  वावा , अहाहा ,ओहो , वा , आहा 


२) शोकदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  हाय , अरेरे , ऊं , हायहाय , रामराम , देवारे


३) आश्चर्यकारक केवलप्रयोगी अव्यय :-  बापरे , अगबाई , अरेच्चा , , अबब , ओहो 


४) प्रशंसादर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  वाहवा , खासच , शाब्बास , छान , भारी


५) संमतिदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  हां , अच्छा , ठीक , बराय


६) विरोधीदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  हॅट , उंहू , छे छे , अंहं , छे , छट


७) तिरस्कारदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  शी , हुड , छत , छी , हट , थु:


८) संबोधनदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  अहो , बा , , अरे , अगं 


९) मौनदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय :-  गप , चुप


Post a Comment

0 Comments